Quản lý danh mục trong giao dịch trực tuyến

0
15
Quản lý danh mục trong giao dịch trực tuyến

Chức năng hỗ trợ nhà đầu tư theo dõi, cập nhật kết quả giao dịch và tính toán lãi/lỗ tự động trên danh mục đầu tư

Màn hình chức năng quản lý danh mục bao gồm hai phần, bên trên là thông tin tổng hợp cho toàn bộ danh mục đầu tư và bên dưới là bảng ghi nhận thông tin chi tiết cho từng mã chứng khoán có trong danh mục.

Thông tin hiển thị

Trường Diễn giải
Ngày bắt đầu chu kỳ Ngày làm việc đầu tiên của năm hiện tại.
Lời/lỗ tạm tính Giá trị lời lỗ tạm tính của toàn danh mục.
Lời/lỗ thực Giá trị lời lỗ thực của chứng khoán đã bán.
Tổng lời/lỗ Tổng Giá trị của lời lỗ tạm tính và lời lỗ thực của nhà đầu tư.
% P/L trung bình Tỉ lệ lời lỗ trung bình của danh mục. %P/L trung bình = Tổng lời/lỗ / (Tổng giá trị mua +Tổng phí)
Tổng tài sản Tổng tài sản = Tổng số tiền + Tổng GTTT
Tổng số tiền Tổng số tiền = Khả dụng + cổ tức bằng tiền đã chốt danh sách chưa phân bổ về tài khoản
Tổng GTTT Tổng giá trị thị trường của danh mục Tổng GTTT = ( KL được phép giao dịch + KL mua chờ về + KL Tạm giữ + KL đặt bán trong ngày – KL đã bán trong ngày ) x Giá thị trường.
Tổng phí GD và thuế Tổng phí giao dịch và thuế. = Tổng phí mua + phí bán + thuế phát sinh từ đầu chu kỳ đến hiện tại
Tổng chi phí (bao gồm phí GD) Tổng giá trị mua, phí giao dịch và thuế. = Tổng giá trị mua + Tổng phí giao dịch và thuế

Chế độ màn hình đầy đủ

Màn hình đầy đủ

Hiển thị đầy đủ thông tin danh mục của khách hàng từ đầu chu kỳ đến hiện tại, bao gồm cả những mã cổ phiếu đã tất toán (bán hết) phục vụ cho mục đích thống kê tổng hợp từ đầu chu kỳ đến thời điểm hiện tại.

Thông tin toàn danh mục

Trường Diễn giải
Mua/Bán Cho phép thực hiện nhanh lệnh mua/bán đối với chứng khoán trong danh mục bằng cách nhấn vào nút Nút Mua  hoặc Nút Bán
TT Thị trường giao dịch
Mã Chứng khoán
Số dư GD: Khối lượng được phép giao dịch.
Chờ về: Khối lượng mua chưa về tài khoản + khối lượng chờ phân bổ từ hoạt động quyền mua / cổ tức / cổ phiếu thưởng.
Tạm giữ: Khối lượng chứng khoán đang bị tạm giữ KL hiện tại = GD + Chờ về + Tạm giữ
Giá TT Giá chứng khoán ở thời điểm hiện tại
Lời/lỗ tạm tính Lời/lỗ tạm tính theo giá thị trường của danh mục chưa bán. Lời/lỗ tạm tính = KL hiện tại * (Giá TT – Giá Mua TB) + Phí mua * (KL hiện tại/Tổng KL Mua)
% Lời/lỗ tạm tính % Lời/lỗ tạm tính = (Giá TT – Giá mua TB)/(Giá mua TB) x 100%
% phân bổ % Phân bổ = Số dư hiện tại x Giá TT / Tổng (KL hiện tại x Giá TT) của tất cả mã chứng khoán trong danh mục
Tổng KL mua Tổng khối lượng cổ phiếu đã mua trong kỳ, bao gồm cả KL chờ về.
Tổng GT mua Tổng giá trị cổ phiếu đã mua trong kỳ Tổng GT Mua= Tổng ( KL Mua x giá Mua)
Giá mua TB Giá Mua TB = (Giá Mua TB ngày trước đó x Số dư ngày trước đó + Giá Mua TB trong ngày x KL mua trong ngày) / (Số dư ngày trước đó + KL mua trong ngày)
Phí Mua Tổng phí giao dịch mua trong kỳ
Tổng KL bán Tổng KL chứng khoán đã bán trong kỳ
Tổng GT bán Tổng giá trị chứng khoán đã bán trong kỳ Tổng GT Bán = Tổng ( KL Bán x giá Bán)
Giá bán TB Giá bán trung bình = Tổng GT bán/ Tổng KL bán.
Phí bán Tổng phí bán và thuế trong kỳ
Cổ tức Cổ tức bằng tiền trả trong kỳ (đã khấu trừ thuế).
Lời/ lỗ Lời/lỗ thực trên mã chứng khoán. Lời/lỗ = Lời/lỗ ngày trước đó + KL Bán trong ngày x (Giá Bán – Giá Mua TB) – Phí Mua x (KL Bán/Số dư hiện tại) – Phí Bán + Cổ tức
Nút Truy vấn Nhấn nút Truy vấn để hệ thống tải về dữ liệu mới nhất
Nút Xuất Nhấn nút Xuất để lưu danh mục về máy tính hoặc in ra.

Chế độ màn hình rút gọn

Màn hình rút gọn

Chỉ hiển thị danh sách chứng khoán đang còn giao dịch, với thông tin lời lỗ tạm tính cập nhật theo thời gian thực, phục vụ cho mục đích theo dõi, giao dịch hàng ngày. Thông tin chi tiết của từng mã chứng khoán cũng được thu gọn lại, chỉ hiển thị các thông tin cần thiết cho việc ra quyết định giao dịch.

Chu kỳ tính toán

  • Chu kỳ tính toán do HSC xác định bắt đầu ngày làm việc đầu tiên của năm hiện tại cho đến ngày làm việc cuối cùng của năm hiện tại. Tại thời điểm bắt đầu chu kỳ mới, lời/lỗ thực đã thực hiện trong kỳ trước đó sẽ được xóa để chuẩn bị cập nhật thông tin cho chu kỳ mới.
  • Lời/lỗ tạm tính được tính toán liên tục từ thời điểm gốc (được xác định là ngày 03/01/2012 ) đến ngày hiện tại.

Nguyên tắc ghi nhận các giao dịch phát sinh

Giao dịch mua/bán cổ phiếu: ghi nhận giao dịch mua/bán cổ phiếu với giá khớp mua/bán

Nộp/rút cổ phiếu tự do chuyển nhượng và hạn chế chuyển nhượng: được tính như giao dịch mua/bán cổ phiếu với giá khớp là giá tham chiếu tại thời điểm ghi nhận bút toán

Cổ phiếu thưởng/cổ tức bằng cổ phiếu -bao gồm cổ phiếu đã chốt danh sách chưa phân bổ về tài khoản: được xem như giao dịch mua cổ phiếu với giá 0 (không đồng)

Cổ phiếu phát hành thêm-bao gồm cổ phiếu đã chốt danh sách chưa phân bổ về tài khoản: được tính như giao dịch mua cổ phiếu với giá mua bằng giá phát hành

Cổ tức bằng tiền- bao gồm cổ tức đã chốt danh sách chưa phân bổ về tài khoản: sẽ được cộng vào phần tính lời/lỗ của cổ phiếu

Nguồn: HSC

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên lạc với tôi


Mr Mạnh

SĐT/Zalo: 0983.63.83.99

Skype: manh.nviet

Email: manh.nviet@gmail.com

Website: dautu-chungkhoan.com

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here