Nhận định về CTG (Khả quan) của HSC (1.8.2017)

0
23
Nhận định về CTG (Khả quan) của HSC (1.8.2017)

KQKD 6 tháng đầu năm – CTG công bố KQKD 6 tháng đầu năm tốt với LNTT tăng 12,7% so với cùng kỳ. Tiếp tục đánh giá Khả quan. Vietinbank (CTG Khả quan) đã công bố BCTC 6 tháng đầu năm chưa kiểm toán với LNTT tăng khá 12,7% so với cùng kỳ đạt 4.813,6 tỷ đồng, nhờ tín dụng tăng 10,3% so với đầu năm và đóng góp tốt từ các dòng thu nhập ngoài lãi trong đó có khoản lãi từ thoái 50% cổ phần tại công ty liên doanh bảo hiểm nhân thọ Vietin Aviva. Tuy nhiên, chi phí dự phòng tăng mạnh và ăn mòn 1/2 doanh thu. Với kết quả này, CTG đã hoàn thành 54,7% kế hoạch doanh thu cả năm thận trọng, là 8.800 tỷ đồng (tăng trưởng 3%) và tương đương 49,1% dự báo lạc quan của HSC, là 9.795 tỷ đồng (tăng trưởng 14,3%).

Kết luận nhanh – Tiếp tục duy trì đánh giá Khả quan. Chúng tôi nâng ước tính giá trị hợp lý là 24.100đ; tương đương P/B dự phóng là 1,40 lần. HSC dự báo LNTT năm nay tăng trưởng 14,3%. Ngoài KQKD 6 tháng khả quan, chúng tôi cũng lưu ý về một số thay đổi trong quy định, theo đó Ngân hàng có thể lựa chọn không trả cổ tức tiền mặt để cải thiện hệ số CAR và theo đó tạo điều kiện đẩy mạnh tăng trưởng trong năm tới . Doanh thu có thể tiếp tục tăng trưởng tốt nhưng chi phí dự phòng cũng sẽ tăng cao do Ngân hàng đã  khá chậm trong xử lý những vấn đề còn tồn đọng, trong khi hệ số LDR vẫn cao hơn nhiều so với mức thông thường.  Mặt khác định giá cổ phiếu vẫn còn khá rẻ.

Tăng trưởng tín dụng 6 tháng đạt 10,3% – Ngân hàng công bố tín dụng tăng 10,3% đạt 730.050,3 tỷ đồng. Phân loại theo kỳ hạn,

 • Các khoản vay ngắn hạn tăng 12% so với đầu năm.
 • Các khoản vay trung đến dài hạn tăng 8% so với đầu năm. 

Đây cũng là xu hướng gần đây trong ngành. Trong khi đó, phân loại theo loại tiền,

 • Cho vay bằng USD tăng 10,1% so với đầu năm. 
 • Cho vay bằng USD tăng 11,5% so với đầu năm.

Không có thêm chi tiết về phân loại cho vay trên BCTC chưa kiểm toán.

Tiền gửi của khách hàng chỉ tăng 5,8% đạt 692.930,7 tỷ đồng. Hệ số LDR thuần tăng trở lại lên 105%, từ 101% vào cuối năm 2016.  Như vậy xu hướng tích cực là hệ số LDR giảm đã bị đảo ngược và điều này có thể sẽ khiến tăng trưởng cho vay chậm lại trong phần còn lại của năm

250 triệu USD trái phiếu thường kỳ hạn 5 năm đã đáo hạn dẫn đến việc Ngân hàng đẩy mạnh huy động bằng USD – 250 triệu USD (tương đương 5.568,2 tỷ đồng), trái phiếu thường kỳ hạn 5 năm đã đáo hạn vào ngày 17/5/2017. Do nguồn huy động bằng USD này đã không còn, chúng tôi nhận thấy huy động từ và vay từ các tổ chức tín dụng khác bằng USD cũng tăng lên tương ứng , là 6.686,2 tỷ đồng.

Tỷ lệ NIM tăng 0,09% so với cùng kỳ lên 2,89% – chủ yếu do lợi suất cho vay tăng mặc dù chi phí huy động cũng tăng. Cụ thể;

 • Lợi suất gộp tăng 0,13% lên 6,76% Mặc dù lợi suất cho vay khách hàng giảm 0,22%, lợi suất gửi tiền liên ngân hàng tăng 0,88% và lợi suất trái phiếu tăng mạnh 1,61%.
 • Chi phí huy động tăng 0,11% so với cùng kỳ lên 4,38% với chi phí huy động từ khách hàng tăng 0,09% lên 4,41%, chi phí lãi các giấy tờ có giá trị giảm 0,74% xuống 7,67% và chi phí lãi vay khác cũng giảm 0,19% xuống 3,05%.

Theo đó, thu nhập lãi thuần tăng 19,7% so với cùng kỳ đạt 13.484,9 tỷ đồng.

Thu nhập ngoài lãi tăng 69,8% so với cùng kỳ – Tổng thu nhập ngoài lãi đạt 2.846,4 tỷ đồng (tăng 69,8% so với cùng kỳ) nhờ lãi từ thoái 50% cổ phần tại Bảo hiểm nhân thọ Vietin Aviva. Cụ thể như sau;

 • Lãi thuần HĐ dịch vụ đạt 908,6 tỷ đồng (tăng 12,9% so với cùng kỳ).
 • Lãi thuần mua bán chứng khoán kinh doanh là 177,9 tỷ đồng (tăng 199% so với cùng kỳ).
 • Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối là 353,4 tỷ đồng (tăng 2,8% so với cùng kỳ).
 • Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư lãi 53,7 tỷ đồng (tăng 108,6% so với cùng kỳ).
 • Thu nhập khác đạt 793,6 tỷ đồng (tăng 86% so với cùng kỳ).
 • Thu nhập từ góp vốn mua cổ phần đạt 558,9 tỷ đồng, so với 15,2 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm ngoái. Bao gồm khoản lãi từ chuyển nhượng 50% cổ phần tại Bảo hiểm nhân thọ Vietin Aviva cho đối tác Aviva International Holdings. Khoản lãi từ thoái vốn không được công bố cụ thể, nhưng chúng tôi thấy rằng báo cáo lưu chuyển dòng tiền đã ghi nhận dòng tiền từ giao dịch này, là 600 tỷ đồng, và giá trị sổ sách của 50% cổ phần được ghi nhận vào cuối Q1/2017 là 130,6 tỷ đồng, giảm 67,5% so với giá trị góp vốn ban đầu, là 400 tỷ đồng vào năm 2011 (hạch toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu). Do đó, chúng tôi ước tính lãi từ thoái vốn là khoảng 470 tỷ đồng.

Tổng thu nhập ngoài lãi đạt 2.846,4 tỷ đồng (tăng 69,8% so với cùng kỳ).

Tổng thu nhập hoạt động đạt 16.331,3 tỷ đồng (tăng 26,2% so với cùng kỳ). Chi phí  hoạt động tăng 18% so với cùng kỳ lên 6.674,2 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí nhân công và chi phí quản lý tăng 26,6%.

Theo đó, lợi nhuận hoạt động thuần trước trích lập dự phòng là 9.657,1 tỷ đồng (tăng 32,6% so với cùng kỳ).

Tỷ lệ nợ xấu là 1,17%, tăng nhẹ từ mức 1,02% vào cuối năm 2016. Tổng nợ xấu là 8.250 tỷ đồng (tăng 26,4% so với đầu năm) sau khi đã xử lý từ nguồn dự phòng 1.059,3 tỷ đồng. Hệ số LLR giảm, dù vậy vẫn ở mức khá cao là 94,9%. Có những dấu hiệu trái ngược liên quan đến chất lượng các khoản vay. Về mặt tích cực, nợ nhóm 2 đã giảm đáng kể, giảm 61% so với quý liền trước từ 9.156,5 tỷ đồng xuống 3.569,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhận thấy sự chuyển nhóm từ nợ nhóm 3 sang nhóm 4, cụ thể là trong khi nợ nhóm 3 giảm 77% so với quý liền trước, tương dduoonwng 2.770,6 tỷ đồng, nợ nhóm 4 tăng thêm 3.401 tỷ đồng.

Chi phí dự phòng tăng mạnh 61% so với cùng kỳ lên 4.843,5 tỷ đồng, chiếm 50,2% lợi nhuận hoạt động trước trích lập dự phòng. Trong đó, 3.395 tỷ đồng là dự phòng cho vay khách hàng và khoảng 1.448 tỷ đồng là dự phòng trái phiếu VAMC.

Cho năm 2017, HSC dự báo LNTT tăng trưởng 14,3% đạt 9.795 tỷ đồng, cao hơn 11,3% so với kế hoạch lợi nhuận cả năm của CTG, không bao gồm tác động từ hợp nhất với PGB (mà chúng tôi cho rằng sẽ không hoàn thành trong năm nay) và những khoản chi phí bất thường khác có thể phát sinh trong năm 2017. Dự báo hiện tại của chúng tôi dựa trên những giả định sau;

 1. Chúng tôi dự báo tăng trưởng tín dụng là 18% và tăng trưởng huy động khách hàng là 18%.
 2. Chúng tôi dự báo tỷ lệ NIM sẽ tăng nhẹ 0,07% lên 2,83%.
 3. Dự báo thu nhập lãi thuần tăng trưởng 21,45% đạt 27.211 tỷ đồng trong khi thu nhập ngoài lãi tăng trưởng 18,3%, đạt 4.789 tỷ đồng.
 4. Chúng tôi ước tính chi phí dự phòng sẽ tăng 39,7% so với năm 2016 lên 7.013,8 tỷ đồng.
 5. Tỷ lệ nợ xấu sau xử lý giữ ở mức 1,1% sau khi xóa 3.124 tỷ đồng nợ xấu tương đương 0,4% tổng dư nợ.

Từ những giả định trên, chúng tôi dự báo LNTT là 9.795 tỷ đồng (tăng trưởng 14,3%), theo đó EPS là 1.609đ/cp và BVPS là 17.231đ/cp. Cổ phiếu CTG hiện đang giao dịch với P/E dự phóng là 12,5 lần và P/B là 1,16 lần.

Quan điểm đầu tư – Tiếp tục đánh giá Khả quan. HSC ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 24.100đ/cp, theo đó P/B là 1,4 lần, so với mức bình quân ngành khoảng 1,8 lần. Chúng tôi vẫn lưu ý một số rủi ro tiềm ẩn, như (1) dư lãi dự thu cao cho thấy có thể còn một số vấn đề về chất lượng tài sản; (2) hệ số LDR thuần vẫn ở mức cao; (3) bị hạn chế các phương án để cải thiện hệ số CAR, và (4) những vấn đề tồn đọng liên quan đến vụ việc Huyền Như sẽ phải được xử lý trong năm 2017 với kịch bản xấu nhất là CTG sẽ ghi nhận lỗ tiềm tàng trên 1.000 tỷ đồng. Dù vậy, ở mức giá hiện tại, định giá cổ phiếu vẫn khá hấp dẫn với P/B dự phóng là 1,16 lần. Room đã đầy ở mức 30%.

Nguồn: HSC

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here